Wspólnoty mieszkanioweUbezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych

Wiemy, iż jednym z ważniejszych aspektów ubezpieczenia mienia (budynku) Wspólnoty Mieszkaniowej jest odpowiedni dobór zakresu ubezpieczenia. To zakres ubezpieczenia wpływa w głównej mierze na wysokość składki za ubezpieczenie oraz przyszłe poczucie bezpieczeństwa i ochrony naszego Klienta. Poniżej opisaliśmy rodzaje, przedmioty oraz zakresy, które powinny być wzięte pod uwagę przy prawidłowej konstrukcji ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych.

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Przedmiot ochrony:

Przedmiotem ubezpieczenia są budynki wielomieszkaniowe oraz nieruchomość wspólna budynku wraz z zewnętrznymi murami lokali bez wewnętrznych okładzin podłogowych i ściennych oraz stałe elementy budynku. Przedmiot ubezpieczenia obejmują również budowle oraz pozostałe budynki, maszyny, obiekty małej architektury, przewody i rurociągi, środki niskocenne.

Zakres ochrony:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na utracie, zanieczyszczeniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane wskutek następujących zdarzeń: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, zalanie, awaria urządzeń i instalacji, wodno-kanalizacyjnych, katastrofa budowlana , deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, przepięcia i przetężenia w instalacjach, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi, pękanie mrozowe.

Klauzule dodatkowe:

Na wniosek ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o klauzule dodatkowe. Rozszerzenia klauzul mogą dotyczyć wyłącznie mienia objętego umową ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Klauzula Nr 1 – Ubezpieczenie aktów terrorystycznych
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe w ubezpieczonym mieniu spowodowane nielegalną akcją o charakterze przestępczym, organizowane indywidualnie lub zbiorowo.
Klauzula Nr 2 – Ubezpieczenie ryzyka wandalizmu
Ubezpieczyciel odpowiada za celowe uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. Zaliczamy do nich między innymi elewacje zewnętrzne budynków, drzwi wejściowe, instalacje i kasety przywoławcze wind i domofonów, dźwigi osobowe, instalacje i urządzenia monitorujące.
Klauzula Nr 3 – Ubezpieczenie drobnych prac remontowych
Przedmiotem ubezpieczenia są szkody powstałe w związku z prowadzonymi drobnymi pracami remontowymi. Zaliczamy do nich miedzy innymi koszty robocizny oraz wartość maszyn i urządzeń, materiałów użytych do wykonywania prac remontowych.
Klauzula Nr 4 – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych i elektrycznych
Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny w trakcie pracy i postoju, jak również podczas demontażu i ponownego montażu w miejscu wskazanym w polisie. Zaliczamy do nich kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne, aparaty ogólnego i specjalistycznego zastosowania.
Klauzula Nr 5 – Ubezpieczenie ryzyka powodzi
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe w ubezpieczonym mieniu spowodowane zalaniem terenów w następstwie podniesienia się stanu wody w korytach lub wód przybrzeżnych.
Klauzula Nr 6 – Ubezpieczenie automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia
Przedmiotem ubezpieczenia jest rozszerzenie o ubezpieczenie wzrostu wartości mienia związanego z jego nabyciem , ulepszeniem , modernizacją, remontem, przeszacowaniem.

II. Ubezpieczenie OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami.

Przedmiot ochrony:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami.

Zakres ochrony:

W zakresie podstawowym ochroną ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna, gdy w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami własnymi, Ubezpieczony wyrządzi czynem niedozwolonym osobie trzeciej szkodę osobową lub rzeczową do naprawienia której zobowiązany jest w myśl przepisów prawa (odpowiedzialność deliktowa)

Klauzule dodatkowe:

Na wniosek ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki zakres podstawowy może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe.

Klauzula Nr 1 – OC za szkody powstałe w skutek zalań i przepięć
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody zaistniałe w mieniu osób trzecich znajdujących się w lokalach mieszkalnych lub użytkowych spowodowane zalaniem przez np. nieszczelne dachy, awarię pionu wodociągowego, nieszczelne złącza płyt budynków. Szkody powstałe wskutek przepięć dotyczą mienia osób trzecich znajdujących się w lokalach mieszkalnych lub użytkowych, a są spowodowane zmianami poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice.
Klauzula Nr 2 – OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
Przedmiotem ubezpieczenia są szkody wyrządzone przez podwykonawców, którym Ubezpieczony, jako zleceniodawca, powierzył wykonanie zobowiązania.
Klauzula Nr 3 – OC za szkody w nieruchomości wspólnej
Przedmiotem ubezpieczenia są szkody rzeczowe wyrządzone Ubezpieczonemu w nieruchomości wspólnej przez członków wspólnoty mieszkaniowej lub najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.
Klauzula Nr 4 – OC za szkody powstałe wskutek poszukiwania przyczyn awarii
Przedmiotem ubezpieczenia są szkody powstałe w mieniu osób trzecich w wyniku poszukiwania i usunięcia awarii powstałej w nieruchomości wspólnej.

III. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji.

Przedmiot ochrony:

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego, zgłoszone do ubezpieczenia i zlokalizowane w nieruchomości wspólnej w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia tj. urządzenia instalacje, maszyny, środki niskocenne, wewnętrzne stałe elementy budynku.

Zakres ochrony:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na kradzieży z włamaniem i rabunku oraz koszty naprawy zabezpieczeń lokalu uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku usiłowania lub dokonania włamania. Na wniosek ubezpieczającego zakres może zostać rozszerzony o ryzyka dewastacji.

IV. Ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji.

Przedmiot ochrony:

Przedmiotem ubezpieczenia są należące do Ubezpieczonego anteny lub zestawy antenowe radiowe, telewizyjne i satelitarne wraz z mocowaniem i osprzętem, inne urządzenia i instalacje na budynku lub budowlach.

Zakres ochrony:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia wskutek np. działania człowieka czy niewłaściwej eksploatacji. W razie zajścia wypadku pokrywa również koszty uprzątnięcia pozostałości, włącznie z kosztami rozbiórki lub demontażu cześci niezdatnych do użytku.

V. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.

Przedmiot ochrony:

Przedmiotem ubezpieczenia są nieuszkodzone szyby i inne przedmioty szklane zamontowane lub zainstalowane na stałe, będące urządzeniem lub częścią wyposażenia nieruchomości wspólnej w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia i zgłoszone do ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia są szyby okienne i drzwiowe nieruchomości wspólnej, oszklenie ścian i dachów, szyldy i transparenty, szyby przeciwwłamaniowe.

Zakres ochrony:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na rozbiciu, stłuczeniu lub pęknięciu. W razie zajścia wypadku pokrywa również koszty uprzątnięcia pozostałości, koszty ustawień i rozbiórki rusztowań lub wynajmu podnośników.

VI. Ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Przedmiot ochrony:

Przedmiotem ubezpieczenia jest (OC) odpowiedzialność cywilna członków zarządu za szkody wyrządzone przez nich wspólnocie mieszkaniowej w związku z pełnieniem przez nich funkcji członka zarządu, na skutek zawinionego działania lub zaniechania sprzecznego z prawem bądź postanowieniami uchwał podjętych przez wspólnotę mieszkaniową.

Zakres ochrony:

Ubezpieczyciel odpowiada za straty rzeczywiste oraz czyste straty finansowe poniesione przez wspólnotę mieszkaniową. Pokrywa również koszty postępowania sądowego lub pojednawczego prowadzonego w związku z roszczeniami odszkodowawczymi zgłoszonymi przez poszkodowanego.