Coraz częściej Wspólnoty Mieszkaniowe podejmują decyzje o ubezpieczeniu majątku, którym zarządzają. Od decyzji tej zależy bowiem, czy ryzyko strat z powodu zalania, zerwanego dachu przez wichurę, czy znacznego odszkodowania za wyrządzone szkody przyjmie na siebie Wspólnota czy przejmie je Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych coraz większą także wagę przywiązują do odpowiedniego doboru ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia wpływa w głównej mierze na wysokość składki za ubezpieczenie oraz przyszłe poczucie bezpieczeństwa i ochrony. Rynek ubezpieczeń oferuje pełen wachlarz ubezpieczeń. Warto jednak pochylić się nad właściwym skonstruowaniem polisy, gdyż potrzeby poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych mogą się istotnie od siebie różnić. Oferty przygotowane przez różne Towarzystwa Ubezpieczeniowe powinny uwzględniać specyfikę funkcjonowania danej Wspólnoty, jak i jej potrzeby i oczekiwania. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe posiada swoje Ogólne Warunki Ubezpieczenia (tzw. OWU) mienia, które należy szczegółowo poznać, aby wybrać odpowiedni dla siebie produkt.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Podstawowa oferta ubezpieczeniowa dla Wspólnot Mieszkaniowych obejmuje ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, a także ubezpieczenie OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami. Na wniosek ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki podstawowy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony odpowiednio do potrzeb konkretnej Wspólnoty.

Podstawowa umowa ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych może zostać zatem rozszerzona o dalsze klauzule, jak : ubezpieczenie aktów terrorystycznych, ubezpieczenie ryzyka wandalizmu, ubezpieczenie drobnych prac remontowych, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych i elektronicznych, ubezpieczenie ryzyka powodzi, a także ubezpieczenie automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej może podjąć decyzję także o ubezpieczeniu OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami. W zakres takiego ubezpieczenia mogą wchodzić następujące klauzule dodatkowe: OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć, OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców, OC za szkody w nieruchomości wspólnej, OC za szkody powstałe wskutek poszukiwania przyczyn awarii.

W zależności od potrzeb i możliwości finansowych Wspólnota Mieszkaniowa może zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji, ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji, czy ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.

Coraz większą popularność na naszym rynku zyskują ubezpieczenia OC członków zarządu Wspólnot Mieszkaniowych. Zakres takiego ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez członka zarządu Wspólnocie Mieszkaniowej w związku z pełnieniem przez niego tej funkcji na skutek zawinionego działania lub zaniechania sprzecznego z prawem bądź postanowieniami uchwał podjętych przez Wspólnotę.

JAKI WARIANT UBEZPIECZENIA WYBRAĆ

Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują różne warianty ubezpieczeń. Warto zwrócić szczególną uwagę, czy oferowany przez dane Towarzystwo wariant podstawowy będzie obejmował skutki zdarzeń obejmujące potencjalne ryzyko, na które narażona jest konkretna Wspólnota. Za dodatkową składkę można bowiem rozszerzyć ochronę, na której Wspólnocie szczególnie zależy.

Przed podjęciem decyzji warto porównać warianty proponowane także przez inne Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Pożądanym byłoby przeanalizować dokładnie postanowienia Ogólnych Warunków Umowy (OWU) kilku Towarzystw. Zaleca się powierzenie tego zadania specjalistom. Eksperci doradzą i przedstawią oferty spełniające w najszerszym zakresie oczekiwania konkretnej Wspólnoty. Od specjalisty oczekiwać można także pomocy przy załatwieniu formalności, czy wsparcia przy późniejszej likwidacji szkód.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

Im szerszy zakres ubezpieczenia obejmujący potencjalne ryzyka, od których ubezpieczona zostanie Wspólnota Mieszkaniowa, tym wyższa może okazać się składka ubezpieczeniowa. Składka zależy od takich czynników jak suma ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, rok budowy nieruchomości, przeprowadzone modernizacje i remonty itp. Niestety niska składka zwykle przekłada się na wąski zakres ochrony, nierzadko niewystarczający do zrekompensowania poniesionych przez Wspólnotę Mieszkaniową strat. Warto więc pamiętać, że to nie cena powinna decydować o wyborze Towarzystwa.

SUMA UBEZPIECZENIA I PODSTAWA JEJ SZACOWANIA

Sposób wyliczania odszkodowania zależy od przyjmowanej w chwili zawierania umowy sumy ubezpieczenia i podstawy jej szacowania.

Budynek zostaje ubezpieczony na podstawie wartości odtworzeniowej bądź rzeczywistej. W tym pierwszym przypadku Wspólnota Mieszkaniowa może liczyć na wypłatę kwoty odpowiadającej kosztom przywrócenia budynku do stanu nowego, w drugim zaś odszkodowanie zostanie pomniejszone o techniczne zużycie budynku (Wspólnota nie uzyska pieniędzy na pokrycie pełnego kosztu remontu).

Ubezpieczyciele zalecają, aby ubezpieczenie budynku podawane było w wartości odtworzeniowej. Tym sposobem Wspólnota Mieszkaniowa uniknie potrącania z kosztorysu procentowego zużycia budynku. Z uwagi na to, że zużycie budynku jest szacowane może się okazać, że powstanie kilka wartości w zależności od osoby dokonującej oszacowania. Jeżeli zużycie techniczne nieruchomości przekracza na dzień ubezpieczenia 50 lub 60 % nie będzie możliwe ubezpieczenie takiej nieruchomości według wartości odtworzeniowej, a jedynie rzeczywistej.

Przy obliczaniu sumy ubezpieczenia budynku według wartości odtworzeniowej można skorzystać z jednej z dwóch metod.

Pierwsza metoda polega na wycenie dokonywanej przez rzeczoznawców majątkowych, druga metoda polega na samodzielnym ustaleniu sumy ubezpieczenia.

Ustalenia sumy ubezpieczenia można dokonać w oparciu o wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (tzw. iloczyn powierzchni użytkowej budynku i w/wspomnianego wskaźnika). Wskaźnik publikowany jest dwa razy w roku w obwieszczeniu wojewody i prezentuje średni koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta wojewódzkiego oraz dla województwa. Pamiętać jednak należy, że powyższe wskaźniki są wartościami uśrednionymi. W przypadku zatem ubezpieczania wysokiej klasy budynku wybudowanego przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów warto zastanowić się, czy nie przyjąć wyższych sum ubezpieczenia.

ODSZKODOWANIE

Aby otrzymać odszkodowanie w pełnej wysokości rekompensującej wysokość poniesionych strat, należy szczególną uwagę zwrócić na to, by suma ubezpieczeniowa odzwierciedlała rzeczywistą wartość ubezpieczonego mienia. Niewskazanym jest zaniżanie wartości budynków, gdyż może to skutkować proporcjonalnym obniżeniem wysokości odszkodowania i niepotrzebnym wydłużeniem procedury.

Pamiętać także należy, że nie zawsze szkoda zostanie pokryta przez ubezpieczyciela, nawet w przypadku wykupionej przez Wspólnotę polisy. Są to przypadki szkód o określonych kwotowo bądź procentowo rozmiarach (tzw. franszyza), które pokrywa każdorazowo Wspólnota z własnych środków. W ten sposób ubezpieczyciele eliminują konieczność likwidowania drobnych szkód, których koszt przekracza wysokość straty.

Rozróżnia się dwa rodzaje franszyz: integralną oraz redukcyjną. Franszyza integralna występuje wówczas, kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza przyjętego w umowie minimum. Wysokość tego minimum może być oznaczona kwotowo albo jako procent sumy ubezpieczenia. Natomiast franszyza redukcyjna występuje w przypadkach, kiedy ubezpieczyciel bez względu na wysokość szkody obniża odszkodowanie o część określoną w pieniądzu lub jako procent sumy ubezpieczenia.