Spółdzielnie MieszkanioweUbezpieczenie Spółdzielni Mieszkaniowych

Wiemy, iż jednym z ważniejszych aspektów ubezpieczenia mienia (budynku) Spółdzielni Mieszkaniowej jest odpowiedni dobór zakresu ubezpieczenia. To zakres ubezpieczenia wpływa w głównej mierze na wysokość składki za ubezpieczenie oraz przyszłe poczucie bezpieczeństwa i ochrony naszego Klienta. Poniżej opisaliśmy rodzaje, przedmioty oraz zakresy, które powinny być wzięte pod uwagę przy prawidłowej konstrukcji ubezpieczenia Spółdzielni Mieszkaniowych.

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Przedmiot ochrony:

Przedmiotem ubezpieczenia może być majątek zgłoszony i przyjęty do ubezpieczenia, w tym mienie stanowiące własność Ubezpieczającego ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi, bądź znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, pozostające w związku z prowadzoną działalnością oraz minie pracowników zatrudnionych przez Ubezpieczającego. Zaliczamy do nich obiekty budowlane według klasyfikacji środków trwałych, maszyny i urządzenia będące środkami trwałymi, wyposażenie, środki obrotowe, gotówka, ulepszenia środków trwałych, mienie prywatne pracowników.

Zakres ochrony:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na utracie, zanieczyszczeniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane wskutek następujących zdarzeń: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, katastrofa budowlana , deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcia, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi.

Klauzule dodatkowe:

Na wniosek ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o klauzule dodatkowe. Rozszerzenia klauzul mogą dotyczyć wyłącznie mienia objętego umową ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Klauzula Nr 1 – Ubezpieczenie aktów terrorystycznych
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe w ubezpieczonym mieniu spowodowane nielegalną akcją o charakterze przestępczym, organizowane indywidualnie lub zbiorowo.
Klauzula Nr 2 – Ubezpieczenie ryzyka wandalizmu
Ubezpieczyciel odpowiada za celowe uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. Zaliczamy do nich między innymi elewacje zewnętrzne budynków, drzwi wejściowe, instalacje i kasety przywoławcze wind i domofonów, dźwigi osobowe, instalacje i urządzenia monitorujące, obiekty małej i średniej architektury.
Klauzula Nr 3 – Ubezpieczenie drobnych prac remontowych
Przedmiotem ubezpieczenia są szkody powstałe w związku z prowadzonymi drobnymi pracami remontowymi. Zaliczamy do nich miedzy innymi koszty robocizny oraz wartość maszyn i urządzeń, materiałów użytych do wykonywania prac remontowych.
Klauzula Nr 4 – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych i elektrycznych
Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny w trakcie pracy i postoju, jak również podczas demontażu i ponownego montażu w miejscu wskazanym w polisie. Zaliczamy do nich kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne, aparaty ogólnego i specjalistycznego zastosowania.

II. Ubezpieczenie OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami.

Przedmiot ochrony:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami.

Zakres ochrony:

W zakresie podstawowym ochroną ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna, gdy w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub obcymi, Ubezpieczony wyrządzi czynem niedozwolonym osobie trzeciej szkodę osobową lub rzeczową do naprawienia której zobowiązany jest w myśl przepisów prawa (odpowiedzialność deliktowa)

Klauzule dodatkowe:

Na wniosek ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki zakres podstawowy może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe.

Klauzula Nr 1 – OC za szkody powstałe w skutek zalań i przepięć
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe powstałe wskutek zalań i przepięć za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający.
Klauzula Nr 2 – OC pracodawcy
Przedmiotem ubezpieczenia są szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego, a powstałe w następstwie nieszczęśliwych wypadków przy pracy. Również szkody rzeczowe.
Klauzula Nr 3 – OC za szkody w nieruchomościach użytkowanych
Przedmiotem ubezpieczenia są szkody rzeczowe wyrządzone przez Ubezpieczającego w nieruchomościach, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego.
Klauzula Nr 4 – OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
Przedmiotem ubezpieczenia są szkody wyrządzone przez podwykonawców, którym Ubezpieczony, jako zleceniodawca, powierzył wykonanie zobowiązania.
Klauzula Nr 5 – OC z tytułu prowadzenia parkingów strzeżonych
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna za uszkodzenia lub zniszczenia, w związku z przyjęciem na parking i przechowania pojazdów.
Klauzula Nr 6 – OC za szkody powstałe w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
Przedmiotem ubezpieczenia są szkody rzeczowe wyrządzone zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontrakt) w związku z prowadzeniem działalności polegającej na zarządzaniu nieruchomościami.

III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Przedmiot ochrony:

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego w związku z prowadzoną działalnością, zgłoszone do ubezpieczenia tj. zestawy komputerowe, serwery, centrale telefoniczne i radiowe, systemy antenowe, sprzęt alarmowy i pomiarowy, urządzenia klimatyzacyjne i zasilające, ups.

Zakres ochrony:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na nagłej, niezależnej od woli Ubezpieczającego utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia w skutek zdarzeń losowych, technicznych, działania człowieka. Zakres można rozszerzyć o ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego oraz sprzętu zamontowanego na stałe w pojazdach samochodowych.

IV. Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu.

Przedmiot ochrony:

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty dodatkowe ponoszone przez Ubezpieczającego w celu utrzymania ciągłości procesów operacyjnych w prowadzonej działalności np. koszty wynajmu lub leasingu maszyn, urządzeń lub sprzętu elektronicznego zastępujących tego samego rodzaju co uszkodzone lub utracone, koszty wynajmu pomieszczeń zastępczych, koszty zatrudnienia dodatkowego personelu.

Zakres ochrony:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na kosztach ponoszonych przez Ubezpieczającego w następstwie szkody jaka zaistniała w ubezpieczonych obiektach budowlanych, maszynach, urządzeniach lub stacjonarnym sprzęcie elektronicznym.

V. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.

Przedmiot ochrony:

Przedmiotem ubezpieczenia są nieuszkodzone szyby i inne przedmioty szklane zamontowane lub zainstalowane na stałe, będące urządzeniem lub częścią wyposażenia nieruchomości wspólnej w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia i zgłoszone do ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia są szyby okienne i drzwiowe nieruchomości wspólnej, oszklenie ścian i dachów, szyldy i transparenty, szyby przeciwwłamaniowe.

Zakres ochrony:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na rozbiciu, stłuczeniu lub pęknięciu. W razie zajścia wypadku pokrywa również koszty uprzątnięcia pozostałości, koszty ustawień i rozbiórki rusztowań lub wynajmu podnośników.