OC zarządcyOC Zarządcy Nieruchomości

Aby zapewnić bezpieczeństwo prowadzonej działalności oraz bezpieczeństwo osób korzystających z usług zarządców nieruchomości, wprowadzono obowiązek posiadania przez zarządców ubezpieczenia OC. Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. nr 205 poz.1359). Polisę taką należy zawrzeć nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia czynności zawodowych.

Przedmiot ochrony:

Przedmiotem ubezpieczenia jest (OC) odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością. W przypadku gdy zarządca nieruchomości wykonuje czynności zarządzania przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego zarządcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób. Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa ww. rozporządzenie Ministra Finansów i wynosi 50.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Zakres ochrony:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone przez licencjonowanego zarządcę wskutek niewłaściwego działania lub zaniechania ubezpieczonego, wiążąc je ze szkodami powstałymi wraz z :

  • zapewnieniem właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
  • zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
  • zapewnieniem właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;
  • bieżącym administrowaniem nieruchomością;
  • utrzymaniem nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
  • uzasadnionym inwestowaniem w nieruchomość.